Kociołek żeliwny wypalany na ognisku

Jak wypalić kociołek żeliwny?

Ciepłe wiec­zory sprzy­jają miłośnikom biesi­ad­owa­nia na świeżym powi­etrzu. Jeżeli znudz­iło ci się trady­cyjne gril­lowanie, warto spróbować potraw przy­go­towanych w kociołku żeli­wnym. Zanim jed­nak cieszyć się będziesz wyjątkowym smakiem, musisz odpowied­nio przy­go­tować swój kociołek żeli­wny. Zasad­niczą kwestią jest dobór odpowied­niego kociołka. Trzeba zwró­cić uwagę, żeby nie był czerniony fab­rycznie. Najlepiej samodziel­nie wypalić naczynie.

Przepis na wypalony kociołek

W jaki sposób wypalić kociołek żeli­wny? Wszys­tko czego potrze­bu­jesz to woda, kostka smalcu, worek ziem­ni­aków i palenisko.

 1. Obierz ziem­ni­aki, ale nie wyrzu­caj obierek. To one są najważniejsze. Umieść je w kociołku żeli­wnym razem z kilkoma całymi ziem­ni­akami, tak aby wypeł­ni­ały całe naczynie.
 2. Nalej do kociołka wody po same brzegi.
 3. Na wierzchu umieść pół kostki smalcu.
 4. Szczel­nie zamknij kociołek żeli­wny, przykrę­ca­jąc spec­jalne zabez­piecze­nie.
 5. Kociołek wstaw na przy­go­towane wcześniej palenisko.
 6. Kiedy kociołek osiąg­nie tem­per­aturę wrzenia i będzie sły­chać odgłos gotu­jącej się wody, postaraj się, aby ten stan utrzy­mał się co najm­niej przez 50 minut. W tym celu sys­tem­aty­cznie doglą­daj ogniska i utrzy­muj odpowiedni żar.
 7. Po 50 min­u­tach zde­jmij kociołek żeli­wny z ogniska i wysyp zawartość ze środka.
 8. Kiedy kociołek ostyg­nie, dokład­nie go umyj czystą wodą bez dodatku deter­gen­tów.
 9. Powtórz wszys­tkie czyn­ności raz jeszcze.
 10. Po dwukrot­nym ugo­towa­niu obierków i ziem­ni­aków, dokład­nie umyj i osusz kociołek.
 11. Dokład­nie nas­maruj wnętrze kociołka żeli­wnego ole­jem lub smal­cem, a nad­miar tłuszczu usuń papierowym ręcznikiem.

Tak przy­go­towanym kociołkiem żeli­wnym możesz cieszyć się przez długi czas. Pamię­taj jed­nak o sys­tem­aty­cznym kon­ser­wowa­niu go tłuszczem i zapom­nij o jakichkol­wiek deter­gen­tach. Wnikają w struk­turę kociołka i mogą spowodować jego korozję. Mają też niemały wpływ na nasze zdrowie, bo przenikają do gotowanych w żeli­wnym naczyniu potraw.